Wei Gao

ScholarGPS™ ID: 98557725041173

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
80
Predicted Citations
16,704
Predicted h-index
52
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Ye, Cui | Wang, Minqiang | Min, Jihong | Tay, Roland Yingjie | Lukas, Heather | Sempionatto, Juliane R. | Li, Jiahong | Xu, Changhao | Gao, Wei
Nature Nanotechnology, volume 19, issue 3, pages 330-337 (2024).
Yao, Dickson R. | Kim, Inho | Yin, Shukun | Gao, Wei
Advanced Materials (2024).
Xu, Changhao | Song, Yu | Sempionatto, Juliane R. | Solomon, Samuel A. | Yu, You | Nyein, Hnin Y. Y. | Tay, Roland Yingjie | Li, Jiahong | Heng, Wenzheng | Min, Jihong | ... | Gao, Wei
Nature Electronics, volume 7, issue 2, pages 168-179 (2024).
Xu, Changhao | Solomon, Samuel A. | Gao, Wei
Nature Machine Intelligence, volume 5, issue 12, pages 1344-1355 (2023).
Tay, Roland Yingjie | Song, Yu | Yao, Dickson R. | Gao, Wei
Materials Today, volume 71 (2023).
Song, Yu | Tay, Roland Yingjie | Li, Jiahong | Xu, Changhao | Min, Jihong | Shirzaei Sani, Ehsan | Kim, Gwangmook | Heng, Wenzheng | Kim, Inho | Gao, Wei
Science Advances, volume 9, issue 37 (2023).
2023 IEEE International Flexible Electronics Technology Conference (IFETC) (2023)
San Jose, USA, CA, USA
Tu, Jiaobing | Min, Jihong | Song, Yu | Xu, Changhao | Li, Jiahong | Moore, Jeff | Hanson, Justin | Hu, Erin | Parimon, Tanyalak | Wang, Ting-Yu | ... | Gao, Wei
Nature Biomedical Engineering, volume 7, issue 10, pages 1293-1306 (2023).
Peng, Xiqi | Tang, Songsong | Tang, Daitian | Zhou, Dewang | Li, Yangyang | Chen, Qiwei | Wan, Fangchen | Lukas, Heather | Han, Hong | Zhang, Xueji | ... | Wu, Song
Science Advances, volume 9, issue 23 (2023).
Min, Jihong | Tu, Jiaobing | Xu, Changhao | Lukas, Heather | Shin, Soyoung | Yang, Yiran | Solomon, Samuel A. | Mukasa, Daniel | Gao, Wei
Chemical Reviews, volume 123, issue 8, pages 5049-5138 (2023).
Nature Reviews Chemistry, volume 6, issue 12, pages 899-915 (2022).
Nature Electronics, volume 5, issue 11, pages 717-718 (2022).
Wang, Minqiang | Yang, Yiran | Min, Jihong | Song, Yu | Tu, Jiaobing | Mukasa, Daniel | Ye, Cui | Xu, Changhao | Heflin, Nicole | McCune, Jeannine S. | ... | Gao, Wei
Nature Biomedical Engineering, volume 6, issue 11, pages 1225-1235 (2022).
Yu, You | Li, Jiahong | Solomon, Samuel A. | Min, Jihong | Tu, Jiaobing | Guo, Wei | Xu, Changhao | Song, Yu | Gao, Wei
Science Robotics, volume 7, issue 67 (2022).