Jiafu Shi

ScholarGPS® ID: 98499654210172

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
136
Predicted Citations
8,430
Predicted h-index
52
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Chu, Ziyi | Zhang, Boyu | Wu, Zhenhua | Zhang, Jiaxu | Cheng, Yiran | Wang, Xueying | Shi, Jiafu | Jiang, Zhongyi
Frontiers of Chemical Science and Engineering, volume 18, issue 4 (2024).
Liu, Shusong | Shi, Jiafu | Jia, Jingshan | Yang, Yuhan | Zhang, Shaohua | Yang, Dong | Chen, Yu | Li, Shihao | Jiang, Zhongyi
ACS Catalysis, volume 13, issue 21, pages 14233-14240 (2023).
Meng, Xiangxuan | Shi, Jiafu | Wu, Zhenhua | Li, Wenping | Yang, Chen | Qiu, Ting | Jiang, Zhongyi
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, volume 11, issue 25, pages 9349-9358 (2023).
Zhang, Bo‐Yu | Wu, Zhen‐Hua | Chu, Zi‐Yi | Li, Ke | Shi, Jia‐Fu
ChemBioChem, volume 24, issue 10 (2023).
Wang, Zhuo | Zhao, Yang | Wu, Zhenhua | Zhang, Jiaxu | Zhang, Boyu | Wang, Han | Reza, Zolfaghari Emameh | Shi, Jiafu
Applied Biochemistry and Biotechnology, volume 195, issue 5, pages 2829-2842 (2023).
Han, Pingping | Wang, Xueying | Li, Yunjie | Wu, Hong | Shi, Ting | Shi, Jiafu
Journal of Agricultural and Food Chemistry, volume 71, issue 8, pages 3813-3820 (2023).
Zhang, Boyu | Shi, Jiafu | Chu, Ziyi | Zhang, Jiaxu | Wu, Zhenhua | Yang, Dong | Wu, Hong | Jiang, Zhongyi
Chemical Synthesis, volume 3, issue 1, pages 5- (2023).
Zhang, Boyu | Shi, Jiafu | Zhao, Yang | Wang, Han | Chu, Ziyi | Chen, Yu | Wu, Zhenhua | Jiang, Zhongyi
Chinese Journal of Catalysis, volume 43, issue 4, pages 1184-1191 (2022).