Xiaoling Qiu

ScholarGPS® ID: 96735111251473

Affiliation History

Top Specialties
Lithium-ion Battery
Metrics Summary
Publication Count
8
Predicted Citations
142
Predicted h-index
5
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Yuan, Li | Zhang, Qianyu | Pu, Yiran | Qiu, Xiaoling | Liu, Can | Wu, Hao
Advanced Energy Materials, volume 14, issue 23 (2024).
Tian, Bang-Zhou | Liao, Yi-Yan | Xu, Fang | Qiu, Xiao-Ling | Zhang, Fu-Jie | Ang, Ran
Journal of Materials Chemistry A, volume 11, issue 43, pages 23319-23329 (2023).