Yu-Chung Chang

ScholarGPS® ID: 95084853447042

Affiliation History

Top Specialties
Smartphone | Polymer | Sensor | 3D Printing
Metrics Summary
Publication Count
31
Predicted Citations
1,642
Predicted h-index
18
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhou, Yang | Lu, Xuanzhao | Chang, Yu-chung | Ma, Yanwen | Wang, Linlin | Zhang, Jianrong | Zhu, Junjie
Chinese Chemical Letters, volume 34, issue 6, pages 107888- (2023).
Yang, Xiaohan | Li, Kai | Wang, Guangtao | Li, Xiang | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Lyu, Zhaoyuan | Chang, Yu‐Chung | Zhou, Yuanzhen | Zhu, Wenlei
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 66 (2022).