Li Yu

ScholarGPS® ID: 94816651488654

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
166
Predicted Citations
7,474
Predicted h-index
50
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhao, Binglu | Khan, Mashooq | Liu, Yulin | Tai, Wenjun | Mu, Chongyang | Wu, Wenli | Zhao, Mei | Ma, Yaohong | Yu, Li | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng
Chinese Chemical Letters, volume 35, issue 1, pages 108462- (2024).
Bi, Yanhui | Khan, Mashooq | Liu, Jinpeng | Ping, Jiantao | Zhu, Jiankang | Wang, Yunshan | Ma, Yaohong | Yu, Li | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng | Zhang, Guangyong
ACS Sensors, volume 8, issue 11, pages 4071-4078 (2023).
Song, Haoyang | Khan, Mashooq | Yu, Li | Wang, Yunshan | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng
Analytical Chemistry, volume 95, issue 35, pages 13385-13390 (2023).
Tai, Wenjun | Yin, Fangchao | Bi, Yanhui | Lin, Jin-Ming | Zhang, Qiang | Wei, Yong | Hu, Qiongzheng | Yu, Li
Sensors and Actuators B: Chemical, volume 384 (2023).
Zhao, Fengyang | Wu, Wenli | Zhao, Mei | Ding, Shichao | Lin, Yuehe | Hu, Qiongzheng | Yu, Li
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 158 (2023).
Zhang, Yuwei | Xu, Shuai | Zhang, Ronghua | Deng, Zhichao | Liu, Yin | Tian, Jianguo | Yu, Li | Hu, Qiongzheng | Ye, Qing
Analytical Chemistry, volume 94, issue 37, pages 12781-12787 (2022).
Liu, Jie | Tai, Wenjun | Wang, Deliang | Su, Jie | Yu, Li
Chemosensors, volume 10, issue 4, pages 140- (2022).