Muyang Lin

ScholarGPS® ID: 94335068613290

Affiliation History

Top Specialties
Sensor
Metrics Summary
Publication Count
9
Predicted Citations
1,600
Predicted h-index
7
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Huang, Hao | Wu, Ray S. | Lin, Muyang | Xu, Sheng
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control (2024).
Nature Reviews Materials, volume 7, issue 11, pages 850-869 (2022).
Chen, Xiangjun | Gao, Xiaoxiang | Nomoto, Akihiro | Shi, Keren | Lin, Muyang | Hu, Hongjie | Gu, Yue | Zhu, Yangzhi | Wu, Zhuohong | Chen, Xue | ... | Xu, Sheng
Nano Research, volume 14, issue 9, pages 3248-3252 (2021).
Yin, Lu | Kim, Kyeong Nam | Lv, Jian | Tehrani, Farshad | Lin, Muyang | Lin, Zuzeng | Moon, Jong-Min | Ma, Jessica | Yu, Jialu | Xu, Sheng | Wang, Joseph
Nature Communications, volume 12, issue 1 (2021).
Sempionatto, Juliane R. | Lin, Muyang | Yin, Lu | De la paz, Ernesto | Pei, Kexin | Sonsa-ard, Thitaporn | de Loyola Silva, Andre N. | Khorshed, Ahmed A. | Zhang, Fangyu | Tostado, Nicholas | ... | Wang, Joseph
Nature Biomedical Engineering, volume 5, issue 7, pages 737-748 (2021).
Soft sensors form a network (journal article)
Nature Electronics, volume 2, issue 8, pages 327-328 (2019).
Wang, Chonghe | Li, Xiaoshi | Hu, Hongjie | Zhang, Lin | Huang, Zhenlong | Lin, Muyang | Zhang, Zhuorui | Yin, Zhenan | Huang, Brady | Gong, Hua | ... | Xu, Sheng
Nature Biomedical Engineering, volume 2, issue 9, pages 687-695 (2018).