Joel Yong

ScholarGPS® ID: 89207616373896

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
11
Predicted Citations
84
Predicted h-index
5
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Wang, Wenqian | Yong, Joel | Marciano, Paul | O’Hare Doig, Ryan | Mao, Guangzhao | Clark, Jillian
Cells, volume 13, issue 7, pages 569- (2024).
Liang, Jieying | Chen, Qianfan | Yong, Joel | Suyama, Hiroki | Biazik, Joanna | Njegic, Bosiljka | Rawal, Aditya | Liang, Kang
Chemical Science, volume 15, issue 3, pages 991-1002 (2024).
Xue, Jueyi | Zhang, Mengnan | Yong, Joel | Chen, Qianfan | Wang, Joseph | Xu, Jiangtao | Liang, Kang
Nano Letters, volume 23, issue 23, pages 11243-11251 (2023).
Guo, Ziyi | Zhuang, Chenchen | Song, Yihang | Yong, Joel | Li, Yi | Guo, Zhong | Kong, Biao | Whitelock, John M. | Wang, Joseph | Liang, Kang
Nano-Micro Letters, volume 15, issue 1 (2023).
Yong, Joel | Mellick, Albert S. | Whitelock, John | Wang, Joseph | Liang, Kang
Advanced Materials (2023).