Jong-Min Moon

ScholarGPS™ ID: 89028163389302

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
8
Predicted Citations
501
Predicted h-index
7
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Yin, Lu | Sandhu, Samar S. | Liu, Ruixiao | Khan, Muhammad Inam | Wicker, Connor | Garcia‐Gradilla, Victor | Zhou, Jiachi | Chang, An‐Yi | Wu, Shixuan | Moon, Jong‐Min | ... | Wang, Joseph
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 4 (2023).
Moon, Jong-Min | Del Caño, Rafael | Moonla, Chochanon | Sakdaphetsiri, Kittiya | Saha, Tamoghna | Francine Mendes, Letícia | Yin, Lu | Chang, An-Yi | Seker, Sumeyye | Wang, Joseph
ACS Sensors, volume 7, issue 12, pages 3973-3981 (2022).
Yin, Lu | Cao, Mengzhu | Kim, Kyeong Nam | Lin, Muyang | Moon, Jong-Min | Sempionatto, Juliane R. | Yu, Jialu | Liu, Ruixiao | Wicker, Connor | Trifonov, Alexander | ... | Wang, Joseph
Nature Electronics, volume 5, issue 10, pages 694-705 (2022).
Yin, Lu | Kim, Kyeong Nam | Lv, Jian | Tehrani, Farshad | Lin, Muyang | Lin, Zuzeng | Moon, Jong-Min | Ma, Jessica | Yu, Jialu | Xu, Sheng | Wang, Joseph
Nature Communications, volume 12, issue 1 (2021).