Chuanrui Chen

ScholarGPS™ ID: 88714354909025

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
55
Predicted Citations
5,124
Predicted h-index
37
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Chen, Chuanrui | Ding, Shichao | Wang, Joseph
Nature Reviews Materials, volume 9, issue 3, pages 159-172 (2024).
Zhang, Fangyu | Li, Zhengxing | Chen, Chuanrui | Luan, Hao | Fang, Ronnie H. | Zhang, Liangfang | Wang, Joseph
Advanced Materials, volume 36, issue 3 (2024).
Feng, Jianyou | Fang, Yuan | Wang, Chuang | Chen, Chuanrui | Tang, Chengqiang | Guo, Yue | Wang, Liyuan | Yang, Yiqing | Zhang, Kailin | Wang, Jiajia | ... | Peng, Huisheng
Advanced Functional Materials, volume 33, issue 30 (2023).
Chen, Chuanrui | Ding, Shichao | Wang, Joseph
Nature Medicine, volume 29, issue 7, pages 1623-1630 (2023).
Saha, Tamoghna | Del Caño, Rafael | Mahato, Kuldeep | De la Paz, Ernesto | Chen, Chuanrui | Ding, Shichao | Yin, Lu | Wang, Joseph
Chemical Reviews, volume 123, issue 12, pages 7854-7889 (2023).
Chen, Chuanrui | Feng, Jianyou | Li, Jiaxin | Guo, Yue | Shi, Xiang | Peng, Huisheng
Chemical Reviews, volume 123, issue 2, pages 613-662 (2023).
Yin, Lu | Sandhu, Samar S. | Liu, Ruixiao | Khan, Muhammad Inam | Wicker, Connor | Garcia‐Gradilla, Victor | Zhou, Jiachi | Chang, An‐Yi | Wu, Shixuan | Moon, Jong‐Min | ... | Wang, Joseph
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 4 (2023).
Guo, Yue | Chen, Chuanrui | Feng, Jianyou | Wang, Liyuan | Wang, Jiajia | Tang, Chengqiang | Sun, Xuemei | Peng, Huisheng
Small Methods, volume 6, issue 5 (2022).
Guo, Xia | Wang, Yukuan | Mou, Fangzhi | Xie, Qi | Su, Shu | Chen, Chuanrui | Guan, Jianguo
Journal of Materials Chemistry C, volume 10, issue 13, pages 5079-5087 (2022).
Accounts of Materials Research, volume 2, issue 3, pages 138-146 (2021).
Journal of Materials Chemistry B, volume 8, issue 16, pages 3371-3381 (2020).
Journal of Materials Chemistry A, volume 8, issue 11, pages 5476-5483 (2020).