Wenlei Zhu

ScholarGPS® ID: 87729222956113

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
73
Predicted Citations
10,351
Predicted h-index
45
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Liu, Zhuo | Xu, Biyang | Lu, Xuanzhao | Li, Pan | Zhu, Jun-Jie | Zhu, Wenlei
Materials Chemistry Frontiers, volume 8, issue 9, pages 2161-2172 (2024).
Zhao, Wen | Wang, Guangtao | Li, Pan | Shu, Yuning | Wang, Hua | Zhou, Yuanzhen | Meng, Zhen | Zhu, Wenlei
ACS ES&T Water, volume 4, issue 4, pages 1411-1421 (2024).
Xie, Liangyiqun | Jiang, Yujing | Zhu, Wenlei | Ding, Shichao | Zhou, Yang | Zhu, Jun-Jie
Chemical Science, volume 14, issue 47, pages 13629-13660 (2023).
Hui, Su | Jiang, Yujing | Jiang, Yuanfan | Lyu, Zhaoyuan | Ding, Shichao | Song, Bing | Zhu, Wenlei | Zhu, Jun-Jie
Energy Materials, volume 3, issue 6 (2023).
Liu, Juan | Guo, Xiaoxiao | Lyu, Zhaoyuan | Song, Rong-Bin | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Zhou, Yang | Jiang, Li-Ping | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
Green Chemistry, volume 25, issue 14, pages 5712-5720 (2023).
Wang, Linlin | Zhu, Wenlei | Zhang, Jianrong | Zhu, Jun-Jie
Biosensors, volume 13, issue 2, pages 175- (2023).
The Innovation Materials, volume 1, issue 2, pages 100023- (2023).
Shao, Xu | Yan, Chaoren | Wang, Chao | Wang, Chaoli | Cao, Yue | Zhou, Yang | Guan, Ping | Hu, Xiaoling | Zhu, Wenlei | Ding, Shichao
Nanoscale Advances, volume 5, issue 1, pages 46-80 (2022).
Fu, Jiaju | Li, Pan | Lin, Yuan | Du, Huitong | Liu, Hongzhi | Zhu, Wenlei | Ren, Hongqiang
Eco-Environment & Health, volume 1, issue 4, pages 259-279 (2022).
Yang, Xiaohan | Li, Kai | Wang, Guangtao | Li, Xiang | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Lyu, Zhaoyuan | Chang, Yu‐Chung | Zhou, Yuanzhen | Zhu, Wenlei
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 66 (2022).
Liu, Li-Xia | Li, Xiang | Cai, Yanming | Du, Huitong | Liu, Fuqiang | Zhang, Jian-Rong | Fu, Jiaju | Zhu, Wenlei
Nanoscale, volume 14, issue 37, pages 13679-13688 (2022).