Jiangtao Xu

ScholarGPS® ID: 87302348092198

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
105
Predicted Citations
13,233
Predicted h-index
62
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhang, Mengnan | Gong, Shu | Hakobyan, Karen | Gao, Ziyan | Shao, Zeyu | Peng, Shuhua | Wu, Shuying | Hao, Xiaojing | Jiang, Zhen | Wong, Edgar H. | ... | Xu, Jiangtao
Advanced Science, volume 11, issue 7 (2024).
Xue, Jueyi | Zhang, Mengnan | Yong, Joel | Chen, Qianfan | Wang, Joseph | Xu, Jiangtao | Liang, Kang
Nano Letters, volume 23, issue 23, pages 11243-11251 (2023).
ACS Applied Polymer Materials, volume 5, issue 10, pages 8735-8743 (2023).
Hakobyan, Karen | Noble, Benjamin B. | Xu, Jiangtao
Polymer Chemistry, volume 14, issue 35, pages 4116-4125 (2023).