Lei Xie

ScholarGPS® ID: 85789180379360

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
51
Predicted Citations
1,353
Predicted h-index
22
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Fan, Kun | Zhou, Shan | Xie, Lei | Jia, Shenli | Zhao, Lihua | Liu, Xiangyang | Liang, Kang | Jiang, Lei | Kong, Biao
Advanced Materials, volume 36, issue 9 (2024).
Fu, Wenlong | Xie, Lei | Yu, Jicheng | He, Yanjun | Zeng, Jie | Liu, Jian | Liang, Kang | Chen, Pu | Jiang, Lei | Gu, Zhen | Kong, Biao
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 5, pages 7282-7293 (2023).
Liang, Jianping | Zeng, Jie | Huang, Xiaojuan | Zhu, Tengteng | Gong, Yonglong | Dong, Chen | Wang, Xiangrong | Zhao, Lingzhi | Xie, Lei | Liang, Kang | ... | Hui, Wenli
Nano Research, volume 16, issue 1, pages 1242-1251 (2023).
Li, Hui | Ma, Chunxia | Gao, Meng | Li, Yong | Xie, Lei | Zhao, Dantong | Zhang, Runhao | Zhang, Guanhua | Li, Wenhan | Rong, Rong | Kong, Biao
Analytical and Bioanalytical Chemistry, volume 414, issue 29-30, pages 8447-8461 (2022).
Journal of the American Chemical Society, volume 144, issue 30, pages 13794-13805 (2022).