Biao Kong

ScholarGPS® ID: 84327323115430

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
186
Predicted Citations
19,302
Predicted h-index
67
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Liang, Qirui | Huang, Yanan | Guo, Yaxin | Zhang, Xin | Hu, Xiaomeng | Zeng, Hui | Liang, Kang | Zhao, Dongyuan | Jiang, Lei | Kong, Biao
Nature Sustainability, volume 7, issue 5, pages 628-639 (2024).
Fan, Kun | Zhou, Shan | Xie, Lei | Jia, Shenli | Zhao, Lihua | Liu, Xiangyang | Liang, Kang | Jiang, Lei | Kong, Biao
Advanced Materials, volume 36, issue 9 (2024).
Hu, Xiaomeng | Zhou, Shan | Zhang, Xin | Zeng, Hui | Guo, Yaxin | Xu, Yeqing | Liang, Qirui | Wang, Jinqiang | Jiang, Lei | Kong, Biao
The Analyst, volume 149, issue 5, pages 1464-1472 (2024).
Mesoporous Materials (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Application in Catalysis (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Applications for Energy Storage (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Nano Materials Self-assembly (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Interfacial Assemblies for Film Devices (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Synthesis Methods of Mesoporous Carbon-Based Materials (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Introduction of Energy Materials (book chapter)
In Functional Mesoporous Carbon-Based Film Devices for Energy Systems
Kong, Biao | Xu, Hongbin | Xie, Lei | Zhou, Shan
Springer Nature Singapore (2024)
Guo, Ziyi | Zhuang, Chenchen | Song, Yihang | Yong, Joel | Li, Yi | Guo, Zhong | Kong, Biao | Whitelock, John M. | Wang, Joseph | Liang, Kang
Nano-Micro Letters, volume 15, issue 1 (2023).
Zhou, Huimin | Guo, Liang | Zhang, Runhao | Xie, Lei | Qiu, Yang | Zhang, Guoliang | Guo, Zhanhu | Kong, Biao | Dang, Feng
Advanced Functional Materials, volume 33, issue 41 (2023).
Kan, Ruotong | Ren, Pengfei | Wu, AXue | Tang, Qingjuan | Kong, Biao | Xue, Changhu
Journal of the Science of Food and Agriculture, volume 103, issue 11, pages 5388-5400 (2023).