Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
342
Predicted Citations
41,625
Predicted h-index
113
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Lyu, Zhaoyuan | Zhou, Jiachi | Ding, Shichao | Du, Dan | Wang, Joseph | Liu, Yun | Lin, Yuehe
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 168 (2023).
Wu, Yu | Tang, Yinjun | Xu, Weiqing | Su, Rina | Qin, Ying | Jiao, Lei | Wang, Hengjia | Cui, Xiaowen | Zheng, Lirong | Wang, Canglong | ... | Zhu, Chengzhou
Small, volume 19, issue 40 (2023).
Zhu, Liye | Zhong, Hong | Du, Dan | Li, Tao | Nguyen, Hoai | Beckman, Scott P. | Xu, Wentao | Li, Jin-Cheng | Cheng, Nan | Lin, Yuehe
Nano Research, volume 16, issue 4, pages 5216-5225 (2023).
Luo, Xin | Zhao, Jinfang | Li, Min | Zhao, Xiao | Wei, Xiaoqian | Luo, Zhen | Gu, Wenling | Du, Dan | Lin, Yuehe | Zhu, Chengzhou
Materials Today, volume 64 (2023).
Smartphone-Based Sensors for On-Site Water Quality Monitoring (book chapter)
In The World Scientific Reference of Water Science
World Scientific (2022)
Chai, Yifan | Lyu, Zhaoyuan | Du, Huitong | Li, Pan | Ding, Shichao | Jiang, Yujing | Wang, Hua | Min, Qianhao | Du, Dan | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
SusMat, volume 2, issue 4, pages 392-410 (2022).