Peng-Xiang Hou

ScholarGPS® ID: 74155098525807

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhang, Shu-Tai | Meng, Yu | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Wu, Feng | Li, Jin-Cheng
Journal of Colloid and Interface Science, volume 664 (2024).
Jiao, Xinyu | Xu, Lele | Sun, Xinyang | Shi, Chao | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming
Nano Research, volume 17, issue 6, pages 5621-5628 (2024).
Meng, Yu | An, Jiaxing | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Li, Jin-Cheng
Materials Chemistry Frontiers, volume 8, issue 8, pages 1927-1949 (2024).
Zhang, Jing | Hu, Xian-Gang | Ji, Kangyu | Zhao, Songru | Liu, Dongtao | Li, Bowei | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Liu, Lirong | Stranks, Samuel D. | ... | Zhang, Wei
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Gao, Zhaoqing | Xu, Lele | Jiao, Xinyu | Li, Xin | He, Chengjian | Wang, Hao-Zike | Sun, Chunyang | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming
ACS Nano, volume 17, issue 18, pages 18290-18298 (2023).
Ding, Wu-Tong | Jiao, Xin-Yu | Zhao, Yi-Ming | Sun, Xin-Yang | Chen, Chao | Wu, An-Ping | Ding, Yu-Tian | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 31, pages 37802-37809 (2023).
Yu, Changping | Zhang, Lili | Zhou, Gang | Zhang, Feng | Zhang, Zichu | Wu, Anping | Hou, Pengxiang | Cheng, Huiming | Liu, Chang
Materials, volume 16, issue 5, pages 1864- (2023).
Zheng, Xue | Zhang, Zichu | Zhou, Gang | Zou, Mengke | Zhang, Feng | Hou, Peng-Xiang | Shi, Chao | Cheng, Hui-Ming | Wang, Mingguang | Liu, Chang
Nanoscale, volume 15, issue 8, pages 3931-3939 (2023).