Zhaoyuan Lyu

ScholarGPS® ID: 72189151970669

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
45
Predicted Citations
2,295
Predicted h-index
25
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Xie, Peng‐Fei | Zhong, Hong | Fang, Lingzhe | Lyu, Zhaoyuan | Yu, Wan‐Jing | Li, Tao | Lee, Jiyoung | Shin, Hamin | Beckman, Scott P. | Lin, Yuehe | ... | Li, Jin‐Cheng
Advanced Functional Materials (2024).
Hui, Su | Jiang, Yujing | Jiang, Yuanfan | Lyu, Zhaoyuan | Ding, Shichao | Song, Bing | Zhu, Wenlei | Zhu, Jun-Jie
Energy Materials, volume 3, issue 6 (2023).
Lyu, Zhaoyuan | Zhou, Jiachi | Ding, Shichao | Du, Dan | Wang, Joseph | Liu, Yun | Lin, Yuehe
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 168 (2023).
Liu, Juan | Guo, Xiaoxiao | Lyu, Zhaoyuan | Song, Rong-Bin | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Zhou, Yang | Jiang, Li-Ping | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
Green Chemistry, volume 25, issue 14, pages 5712-5720 (2023).
Zhang, Xiao-Qian | Lyu, Zhaoyuan | Ding, Shichao | Zhao, Shiyong | Chen, Guangyu | Lin, Yuehe | Li, Jin-Cheng
The Journal of Physical Chemistry C, volume 127, issue 25, pages 11883-11890 (2023).
Wu, Wenli | Xia, Shuang | Liu, Yulin | Ma, Chunxia | Lyu, Zhaoyuan | Zhao, Mei | Ding, Shichao | Hu, Qiongzheng
Biosensors and Bioelectronics, volume 225 (2023).
The Innovation Materials, volume 1, issue 2, pages 100023- (2023).
Yang, Xiaohan | Li, Kai | Wang, Guangtao | Li, Xiang | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Lyu, Zhaoyuan | Chang, Yu‐Chung | Zhou, Yuanzhen | Zhu, Wenlei
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 66 (2022).
Chai, Yifan | Lyu, Zhaoyuan | Du, Huitong | Li, Pan | Ding, Shichao | Jiang, Yujing | Wang, Hua | Min, Qianhao | Du, Dan | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
SusMat, volume 2, issue 4, pages 392-410 (2022).