Yun Zhang

ScholarGPS® ID: 72080169459804

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
157
Predicted Citations
8,641
Predicted h-index
50
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Sun, Xiaobo | Wang, Tuan | Lyv, Wei | Xu, Enhao | Chen, Jinxuan | Wu, Hao | Cai, Wenlong | Zhang, Yun | Wu, Kaipeng
Advanced Functional Materials, volume 34, issue 23 (2024).
Zhang, Yueying | Yao, Meng | Wang, Tuan | Wu, Hao | Zhang, Yun
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 22 (2024).
Lyu, Wei | Cai, Wenlong | Wang, Tuan | Sun, Xiaobo | Xu, Enhao | Chen, Jinxuan | Wu, Kaipeng | Zhang, Yun
Journal of Energy Chemistry, volume 91 (2024).
Zeng, Yiwen | Li, Wanpeng | Wan, Zhixin | Qin, Shaoyi | Huang, Qinlin | Cai, Wenlong | Wang, Qian | Yao, Meng | Zhang, Yun
Advanced Functional Materials (2024).
Yuan, Li | Cai, Wenlong | Wei, Yunhong | Pu, Yiran | Liu, Can | Zhang, Yun | Wu, Hao
ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, volume 7, issue 2 (2024).
Guo, Yi | Niu, Qian | Pei, Fei | Wang, Qian | Zhang, Yun | Du, Liyu | Zhang, Yin | Zhang, Yunsheng | Zhang, Yueying | Fan, Ling | ... | Huang, Yunhui
Energy & Environmental Science, volume 17, issue 4, pages 1330-1367 (2024).
Deng, Yan | Feng, Shuai | Deng, Zhiwen | Jia, Ye | Zhang, Xuemei | Xu, Changhaoyue | Miao, Sicheng | Yao, Meng | Wu, Kaipeng | Zhang, Yun | Cai, Wenlong
Journal of Energy Chemistry, volume 87 (2023).
Zhang, Xuemei | Deng, Zhiwen | Xu, Changhaoyue | Deng, Yan | Jia, Ye | Luo, Hang | Wu, Hao | Cai, Wenlong | Zhang, Yun
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 48 (2023).
Cai, Wenlong | Deng, Yan | Deng, Zhiwen | Jia, Ye | Li, Zeheng | Zhang, Xuemei | Xu, Changhaoyue | Zhang, Xue‐Qiang | Zhang, Yun | Zhang, Qiang
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 31 (2023).
Du, Xinhe | Qu, Wei | Wan, Zhixin | Wang, Qian | Zhang, Yun
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 25, pages 30093-30105 (2023).
Industrial & Engineering Chemistry Research, volume 62, issue 21, pages 8312-8326 (2023).