Yunhao Liu

ScholarGPS® ID: 68151199077256

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Jin, Meng | He, Yuan | Liu, Yunhao | Wang, Xinbing
IEEE/ACM Transactions on Networking, volume 32, issue 1, pages 207-221 (2024).
Wang, Ruiqing | Liu, Kebin | Dang, Ziyue | Wang, Xu | Dang, Fan | Sun, Yue | Tong, Yuang | Zhao, Haitian | Liu, Yunhao
IEEE Transactions on Consumer Electronics (2024).
Xie, Pengjin | Li, Lingkun | Wang, Jiliang | Liu, Yunhao
IEEE Transactions on Mobile Computing (2024).
Xu, Yifan | Dang, Fan | Xu, Jingao | Wang, Xu | Liu, Yunhao
2023 IEEE 29th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS) (2023)
Ocean Flower Island, China
GetMobile: Mobile Computing and Communications, volume 27, issue 3, pages 18-22 (2023).
Du, Jialuo | Ren, Yidong | Zhu, Zhui | Li, Chenning | Cao, Zhichao | Ma, Qiang | Liu, Yunhao
MobiHoc '23: Twenty-fourth International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing (2023)
Washington DC USA
Xu, Jingao | Li, Danyang | Yang, Zheng | Zhao, Yishujie | Cao, Hao | Liu, Yunhao | Shangguan, Longfei
ACM MobiCom '23: 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (2023)
Madrid Spain
Lin, Hao | Qiu, Jiaxing | Wang, Hongyi | Li, Zhenhua | Gong, Liangyi | Gao, Di | Liu, Yunhao | Qian, Feng | Zhang, Zhao | Yang, Ping | Xu, Tianyin
ACM MobiCom '23: 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (2023)
Madrid Spain
Wang, Weiguo | Li, Jinming | He, Yuan | Liu, Yunhao
IEEE Transactions on Mobile Computing, volume 22, issue 10, pages 5963-5977 (2023).
Li, Zhenhua | Li, Xingyao | Yang, Xinlei | Wang, Xianlong | Qian, Feng | Liu, Yunhao
IEEE/ACM Transactions on Networking, volume 31, issue 4, pages 1886-1901 (2023).
Jiang, Jinyan | Wang, Jiliang | Chen, Yijie | Liu, Yihao | Liu, Yunhao
MobiSys '23: 21st Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (2023)
Helsinki Finland
Yang, Xinlei | Liu, Wei | Lin, Hao | Li, Zhenhua | Qian, Feng | Wang, Xianlong | Liu, Yunhao | Xu, Tianyin
WWW '23: The ACM Web Conference 2023 (2023)
Austin TX USA
Guo, Junchen | He, Yuan | Jiang, Chengkun | Jin, Meng | Li, Shuai | Zhang, Jia | Xi, Rui | Liu, Yunhao
IEEE Transactions on Mobile Computing, volume 22, issue 4, pages 2248-2261 (2023).
Dang, Fan | Sun, Xi-Kai | Liu, Ke-Bin | Xu, Yi-Fan | Liu, Yun-Hao
Journal of Computer Science and Technology, volume 38, issue 1, pages 146-165 (2023).
Fast and Light Bandwidth Testing for Mobile Internet (book chapter)
In Content Distribution for Mobile Internet: A Cloud-based Approach
Springer Nature Singapore (2023)
Boosting Mobile Virtual Network Operator (book chapter)
In Content Distribution for Mobile Internet: A Cloud-based Approach
Springer Nature Singapore (2023)
Legal Internet Access Under Extreme Censorship (book chapter)
In Content Distribution for Mobile Internet: A Cloud-based Approach
Springer Nature Singapore (2023)
Enhancing Nationwide Cellular Reliability (book chapter)
In Content Distribution for Mobile Internet: A Cloud-based Approach
Springer Nature Singapore (2023)
Research Summary and Future Directions (book chapter)
In Cross-Technology Communication for Internet of Things
Guo, Xiuzhen | He, Yuan | Liu, Yunhao
Springer Nature Singapore (2023)