Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Liu, Yueqiang | Zhang, Sheng | Feng, Xiujuan | Yu, Xiaoqiang | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Organic & Biomolecular Chemistry, volume 22, issue 6, pages 1141-1145 (2024).
Bayés‐García, Laura | Sato, Kiyotaka | Zhang, Lu | Yoshikawa, Shinichi | Kaneko, Fumitoshi | Yamamoto, Yoshinori | Watanabe, Shimpei | Taguchi, Ken
Journal of the American Oil Chemists' Society, volume 101, issue 1, pages 79-93 (2024).
Wang, Wan-Hui | Shao, Wei-Yu | Sang, Jia-Yue | Li, Xu | Yu, Xiaoqiang | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Organometallics, volume 42, issue 18, pages 2623-2631 (2023).
Lu, Ye | Wang, Ying | Li, He | Li, Peihe | Feng, Xiujuan | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming | Liu, Jinghai
RSC Advances, volume 13, issue 5, pages 3371-3376 (2023).
Wang, Jixiao | Li, Shihong | Wang, Yunpeng | Feng, Xiujuan | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Asian Journal of Organic Chemistry, volume 11, issue 5 (2022).
Guo, Hongyu | Zhang, Sheng | Feng, Xiujuan | Yu, Xiaoqiang | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Organic Letters, volume 24, issue 14, pages 2596-2600 (2022).
Tang, Jing‐Jing | Yu, Xiaoqiang | Wang, Yi | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Angewandte Chemie, volume 133, issue 30, pages 16562-16571 (2021).
Tang, Jing‐Jing | Yu, Xiaoqiang | Wang, Yi | Yamamoto, Yoshinori | Bao, Ming
Angewandte Chemie International Edition, volume 60, issue 30, pages 16426-16435 (2021).