Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

Search by DOI or patent number or ISBN
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Liu, Kang | Wu, Tong | Xu, Luying | Zhang, Zhuangzhuang | Liu, Zhiyu | Wang, Longfei | Wang, Zhong Lin
Nano Research, volume 17, issue 3, pages 1173-1181 (2024).
Yu, Haitao | Sun, Mingzi | Wu, Xiao | Chan, Cheuk Hei | Huang, Bolong | Wang, Zhong Lin
Nano Research, volume 17, issue 3, pages 2136-2144 (2024).
Liu, Yanze | Yue, Shangzhi | Tian, Zhongyuan | Zhu, Zijuan | Li, Yongji | Chen, Xiangyu | Wang, Zhong Lin | Yu, Zhong‐Zhen | Yang, Dan
Advanced Materials, volume 36, issue 7 (2024).
Zhou, Zhuyu | Xu, Zijie | Cao, Leo N.Y. | Sheng, Hengrui | Li, Chengyu | Shang, Yurui | Tang, Wei | Wang, Zhong Lin
Advanced Functional Materials, volume 34, issue 8 (2024).
Tang, Chuyu | Liu, Zhirong | Hu, Quanhong | Jiang, Zhuoheng | Zheng, Mingjia | Xiong, Cheng | Wang, Shaobo | Yao, Shuncheng | Zhao, Yunchao | Wan, Xingyi | ... | Li, Linlin
Small, volume 20, issue 3 (2024).
Yu, Gao | Wen, Jing | Li, Hao | Shang, Yurui | Wang, Zhong Lin | Chen, Baodong
Nano Energy, volume 119 (2024).
Zhang, Xiaowei | Yang, Zheng | Yang, Shitong | Zhang, Xiaosong | Li, Hengyu | Lu, Xiaohui | Zhang, Bangcheng | Wang, Zhong Lin | Cheng, Tinghai
Materials Today, volume 72 (2024).
Xue, Jiehui | Xiang, Huijing | Zhang, Yanrong | Yang, Jun | Cao, Xia | Wang, Zhonglin
ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, volume 7, issue 1 (2024).