Ronnie H. Fang

ScholarGPS™ ID: 63402405264787

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
156
Predicted Citations
25,867
Predicted h-index
82
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhang, Fangyu | Li, Zhengxing | Chen, Chuanrui | Luan, Hao | Fang, Ronnie H. | Zhang, Liangfang | Wang, Joseph
Advanced Materials, volume 36, issue 3 (2024).
Nature Nanotechnology, volume 18, issue 12, pages 1387-1388 (2023).
Wang, Shuyan | Wang, Dan | Shen, Wei‐Ting | Kai, Mingxuan | Yu, Yiyan | Peng, Yifei | Xian, Nianfei | Fang, Ronnie H. | Gao, Weiwei | Zhang, Liangfang
Small (2023).
Guo, Zhongyuan | Noh, Ilkoo | Zhu, Audrey T. | Yu, Yiyan | Gao, Weiwei | Fang, Ronnie H. | Zhang, Liangfang
Nano Letters, volume 23, issue 17, pages 7941-7949 (2023).
Mundaca-Uribe, Rodolfo | Holay, Maya | Abbas, Amal | Askarinam, Nelly | Sage-Sepulveda, Janna Sofia | Kubiatowicz, Luke | Fang, Ronnie H. | Zhang, Liangfang | Wang, Joseph
ACS Nano, volume 17, issue 10, pages 9272-9279 (2023).
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 21 (2023).
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 21 (2023).
Angewandte Chemie, volume 135, issue 21 (2023).