Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Xie, Peng‐Fei | Zhong, Hong | Fang, Lingzhe | Lyu, Zhaoyuan | Yu, Wan‐Jing | Li, Tao | Lee, Jiyoung | Shin, Hamin | Beckman, Scott P. | Lin, Yuehe | ... | Li, Jin‐Cheng
Advanced Functional Materials (2024).
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 11 (2024).
Angewandte Chemie, volume 136, issue 11 (2024).
Lyu, Zhaoyuan | Zhou, Jiachi | Ding, Shichao | Du, Dan | Wang, Joseph | Liu, Yun | Lin, Yuehe
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 168 (2023).
Wu, Yu | Tang, Yinjun | Xu, Weiqing | Su, Rina | Qin, Ying | Jiao, Lei | Wang, Hengjia | Cui, Xiaowen | Zheng, Lirong | Wang, Canglong | ... | Zhu, Chengzhou
Small, volume 19, issue 40 (2023).
Liu, Juan | Guo, Xiaoxiao | Lyu, Zhaoyuan | Song, Rong-Bin | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Zhou, Yang | Jiang, Li-Ping | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
Green Chemistry, volume 25, issue 14, pages 5712-5720 (2023).
Zhang, Xiao-Qian | Lyu, Zhaoyuan | Ding, Shichao | Zhao, Shiyong | Chen, Guangyu | Lin, Yuehe | Li, Jin-Cheng
The Journal of Physical Chemistry C, volume 127, issue 25, pages 11883-11890 (2023).
Luo, Xin | Zhao, Jinfang | Li, Min | Zhao, Xiao | Wei, Xiaoqian | Luo, Zhen | Gu, Wenling | Du, Dan | Lin, Yuehe | Zhu, Chengzhou
Materials Today, volume 64 (2023).
Zhu, Liye | Zhong, Hong | Du, Dan | Li, Tao | Nguyen, Hoai | Beckman, Scott P. | Xu, Wentao | Li, Jin-Cheng | Cheng, Nan | Lin, Yuehe
Nano Research, volume 16, issue 4, pages 5216-5225 (2023).
Yang, Guohai | Liu, Fanglei | Zhao, Jiayi | Fu, Lijie | Gu, Yingqiu | Qu, Lulu | Zhu, Chengzhou | Zhu, Jun-Jie | Lin, Yuehe
Coordination Chemistry Reviews, volume 479 (2023).
The Innovation Materials, volume 1, issue 2, pages 100023- (2023).
Zhao, Fengyang | Wu, Wenli | Zhao, Mei | Ding, Shichao | Lin, Yuehe | Hu, Qiongzheng | Yu, Li
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 158 (2023).