Yue Cao

ScholarGPS® ID: 53112537353299

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
30
Predicted Citations
1,306
Predicted h-index
17
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Cao, Yue | Wu, Ru | Gao, Yan-Yan | Zhou, Yang | Zhu, Jun-Jie
Nano-Micro Letters, volume 16, issue 1 (2024).
Cao, Yue | Bao, Qingyuan | Miao, Yining | Zhu, Wenlei | Zhou, Yang
The Innovation Materials, volume 1, issue 3, pages 100034- (2023).
The Innovation Materials, volume 1, issue 2, pages 100023- (2023).
Shao, Xu | Yan, Chaoren | Wang, Chao | Wang, Chaoli | Cao, Yue | Zhou, Yang | Guan, Ping | Hu, Xiaoling | Zhu, Wenlei | Ding, Shichao
Nanoscale Advances, volume 5, issue 1, pages 46-80 (2022).
Tian, Shihao | Jiang, Yu‐Jing | Cao, Yue | Zhang, Jian‐Rong | Zhou, Yang | Wang, Yuanyuan
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 70 (2022).
Tian, Shihao | Jiang, Yu‐Jing | Cao, Yue | Zhang, Jian‐Rong | Zhou, Yang | Wang, Yuanyuan
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 70 (2022).
Tong, Jingjing | Cao, Yue | Zhang, Yi‐Wen | Wang, Peng | Wang, Penglong | Liao, Xiang‐Ji | Zhang, Weigang | Wang, Yi | Zheng, You‐Xuan | Zhu, Jun‐Jie | Pan, Yi
Angewandte Chemie International Edition, volume 61, issue 45 (2022).
Tong, Jingjing | Cao, Yue | Zhang, Yi‐Wen | Wang, Peng | Wang, Penglong | Liao, Xiang‐Ji | Zhang, Weigang | Wang, Yi | Zheng, You‐Xuan | Zhu, Jun‐Jie | Pan, Yi
Angewandte Chemie, volume 134, issue 45 (2022).
Cao, Yue | Zhou, Jia-Lin | Ma, Yanwen | Zhou, Yang | Zhu, Jun-Jie
Dalton Transactions, volume 51, issue 23, pages 8927-8937 (2022).