Yoshinori Ando

ScholarGPS® ID: 49101203456521

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
25
Predicted Citations
199
Predicted h-index
8
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Hirose, Takeya | Okamoto, Yuki | Komura, Yusuke | Mizuguchi, Toshiki | Saito, Toshihiko | Ito, Minato | Kimura, Kiyotaka | Inoue, Hiroki | Onuki, Tatsuya | Ando, Yoshinori | ... | Yamazaki, Shunpei
IEEE Journal of the Electron Devices Society, volume 12 (2024).
Chen, Min-Cheng | Ohshita, Satoru | Rikimaru, Hidefumi | Kurokawa, Yoshiyuki | Watanabe, Satoshi | Imoto, Yuki | Ando, Yoshinori | Chuang, Shang-Shiug | Yoshida, Hiroshi | Liao, Ming-Han | ... | Yamazaki, Shunpei
2022 International Conference on Solid State Devices and Materials (2022)
Makuhari Messe
Ito, Yuki - | Hamada, Toshiki - | Ando, Yoshinori - | Takahashi, Masahiro - | Murakawa, Tsutomu - | Kunitake, Hitoshi - | Kobayashi, Masaharu - | Huang, Kuo Chang | Yoshida, Hiroshi - | Liao, Miller - | ... | Yamazaki, Shunpei -
2021 International Conference on Solid State Devices and Materials (2021)
ALL-VIRTUAL Conference
Patent Number: 10002886 (2018)