Lili Zhang

ScholarGPS® ID: 42742485683411

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
86
Predicted Citations
11,202
Predicted h-index
33
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Resources Chemicals and Materials, volume 3, issue 1, pages 38-45 (2024).
Xin, Liantao | Ma, Chen | Wu, Qianru | Liu, Shaokang | Li, Linhai | Zhang, Xiuyun | Qian, Liu | He, Maoshuai | Li, Dong | Han, Fangqian | ... | Zhang, Jin
Nano Research, volume 17, issue 3, pages 1999-2003 (2024).
Xie, Yingpeng | Chang, Junhua | Zheng, Peng | Zhang, Lili | Xie, Tengfeng | Jiang, Renzheng | Zhang, Zhanguo | Yang, Yongqiang | Zou, Mengke | Yin, Lichang | ... | Xu, Guangwen
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 51, pages 59309-59318 (2023).
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, volume 303 (2023).
Science China Technological Sciences, volume 66, issue 11, pages 3317-3327 (2023).
Metallurgical and Materials Transactions B, volume 54, issue 5, pages 2564-2574 (2023).