Qianhao Min

ScholarGPS® ID: 42527205175720

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
69
Predicted Citations
3,387
Predicted h-index
32
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Hu, Xiaoxue | Chi, Hongli | Fu, Xiaoyi | Chen, Jinling | Dong, Linying | Jiang, Shiqi | Li, Yan | Chen, Jingyi | Cheng, Ming | Min, Qianhao | ... | Zhang, Penghui
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 4, pages 2514-2523 (2024).
Zhang, Xue | Dong, Yuxiang | Wang, Yong | Zhang, Zhenzhen | Zhang, Xuemeng | Zhu, Jun‐Jie | Tian, Ye | Min, Qianhao
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 4 (2024).
Zhang, Xue | Dong, Yuxiang | Wang, Yong | Zhang, Zhenzhen | Zhang, Xuemeng | Zhu, Jun‐Jie | Tian, Ye | Min, Qianhao
Angewandte Chemie, volume 136, issue 4 (2024).
Journal of the American Chemical Society, volume 145, issue 49, pages 26557-26568 (2023).
Dai, Lizhi | Hu, Xiaoxue | Ji, Min | Ma, Ningning | Xing, Hang | Zhu, Jun-Jie | Min, Qianhao | Tian, Ye
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 28 (2023).
Zhang, Zhenzhen | Xu, Hongmei | Fan, Yinyin | Zhang, Xue | Wang, Wei | Zhu, Jun-Jie | Min, Qianhao
Nano Letters, volume 23, issue 5, pages 1820-1829 (2023).
Zhang, Qianying | Wang, Yihan | Wang, Wenjing | Min, Qianhao | Zhang, Jian‐Rong | Zhu, Jun‐Jie
Angewandte Chemie, volume 135, issue 6 (2023).
Zhang, Qianying | Wang, Yihan | Wang, Wenjing | Min, Qianhao | Zhang, Jian‐Rong | Zhu, Jun‐Jie
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 6 (2023).
Chai, Yifan | Lyu, Zhaoyuan | Du, Huitong | Li, Pan | Ding, Shichao | Jiang, Yujing | Wang, Hua | Min, Qianhao | Du, Dan | Lin, Yuehe | Zhu, Wenlei
SusMat, volume 2, issue 4, pages 392-410 (2022).
Zhang, Xuemeng | Lu, Weifeng | Ma, Cheng | Wang, Tao | Zhu, Jun-Jie | Zare, Richard N. | Min, Qianhao
Chemical Science, volume 13, issue 21, pages 6244-6253 (2022).
Dong, Yuxiang | Jin, Zehui | Zhang, Xue | Tang, Yuanyuan | Tian, Ye | Zhu, Jun-Jie | Min, Qianhao
Chemical Communications, volume 58, issue 41, pages 6124-6127 (2022).