Paul N. Evans

ScholarGPS® ID: 42470237738452

Affiliation History

Top Specialties
Metabolism | Microbial Ecology | Bacteria
Metrics Summary
Publication Count
32
Predicted Citations
4,537
Predicted h-index
22
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Tan, Xin | Lu, Yang | Nie, Wen-Bo | Xie, Guo-Jun | Evans, Paul | Wang, Xiao-Wei | Dang, Cheng-Cheng | Zhao, Zhi-Cheng | Fan, Sheng-Qiang | Ren, Nanqi
Environmental Science & Technology, volume 57, issue 44, pages 16862-16872 (2023).
Zhang, Yan | Liu, Tao | Li, Meng-Meng | Hua, Zheng-Shuang | Evans, Paul | Qu, Yanni | Tan, Sha | Zheng, Min | Lu, Hui | Jiao, Jian-Yu | ... | Guo, Jianhua
The ISME Journal, volume 17, issue 7, pages 993-1003 (2023).
Wang, Jiajia | Qu, Yan-Ni | Evans, Paul N. | Guo, Qinghai | Zhou, Fengwu | Nie, Ming | Jin, Qusheng | Zhang, Yan | Zhai, Xiangmei | Zhou, Ming | ... | Wang, Yanxin
Science Advances, volume 9, issue 26 (2023).