Hao Wu

ScholarGPS® ID: 39650886496528

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
129
Predicted Citations
6,079
Predicted h-index
42
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Yuan, Li | Zhang, Qianyu | Pu, Yiran | Qiu, Xiaoling | Liu, Can | Wu, Hao
Advanced Energy Materials, volume 14, issue 23 (2024).
Sun, Xiaobo | Wang, Tuan | Lyv, Wei | Xu, Enhao | Chen, Jinxuan | Wu, Hao | Cai, Wenlong | Zhang, Yun | Wu, Kaipeng
Advanced Functional Materials, volume 34, issue 23 (2024).
Zhang, Yueying | Yao, Meng | Wang, Tuan | Wu, Hao | Zhang, Yun
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 22 (2024).
Yuan, Li | Cai, Wenlong | Wei, Yunhong | Pu, Yiran | Liu, Can | Zhang, Yun | Wu, Hao
ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, volume 7, issue 2 (2024).
Wang, Ziyang | Yao, Meng | Luo, Hang | Xu, Changhaoyue | Tian, Hao | Wang, Qian | Wu, Hao | Zhang, Qianyu | Wu, Yuping
Small, volume 20, issue 5 (2024).
Zhang, Xuemei | Deng, Zhiwen | Xu, Changhaoyue | Deng, Yan | Jia, Ye | Luo, Hang | Wu, Hao | Cai, Wenlong | Zhang, Yun
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 48 (2023).
Zhou, Rongtao | He, Xian | Wu, Hao | Liang, Bo | Chen, Menghao | Zeng, Ke | Hu, Jianghui | Yang, Gang
Materials Today Communications, volume 37 (2023).
Zhang, Qianyu | Ma, Quanwei | Wang, Rui | Liu, Zixiang | Zhai, Yunming | Pang, Yanrui | Tang, Ying | Wang, Qian | Wu, Kaipeng | Wu, Hao | ... | Wu, Yuping
Materials Today, volume 65 (2023).