Tao Li

ScholarGPS® ID: 38669713065028

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
162
Predicted Citations
8,398
Predicted h-index
51
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Xie, Peng‐Fei | Zhong, Hong | Fang, Lingzhe | Lyu, Zhaoyuan | Yu, Wan‐Jing | Li, Tao | Lee, Jiyoung | Shin, Hamin | Beckman, Scott P. | Lin, Yuehe | ... | Li, Jin‐Cheng
Advanced Functional Materials (2024).
Yu, Zhou | Shi, Zhangxing | Bheemireddy, Sambasiva R. | Kamphaus, Ethan | Lyu, Xingyi | Uddin, Mohammad Afsar | Li, Zhiguang | Yang, Zhenzhen | Li, Tao | Moore, Jeffrey S. | ... | Cheng, Lei
Journal of Materials Chemistry A, volume 12, issue 11, pages 6294-6301 (2024).
Pan, Fuping | Duan, Xinyi | Fang, Lingzhe | Li, Haoyang | Xu, Zhen | Wang, Yu | Wang, Teng | Li, Tao | Duan, Zhiyao | Chen, Kai‐Jie
Advanced Energy Materials, volume 14, issue 7 (2024).
Fadaeerayeni, Siavash | Lyu, Xingyi | Fang, Lingzhe | Wang, Peng | Wu, Jiachun | Li, Tao | Senftle, Thomas | Xiang, Yizhi
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 4, pages 2646-2653 (2024).
Pan, Fuping | Fang, Lingzhe | Li, Boyang | Yang, Xiaoxuan | O’Carroll, Thomas | Li, Haoyang | Li, Tao | Wang, Guofeng | Chen, Kai-Jie | Wu, Gang
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 2, pages 1423-1434 (2024).
Zhao, Yun | Kang, Yuqiong | Wozny, John | Lu, Jian | Du, Hao | Li, Chenglei | Li, Tao | Kang, Feiyu | Tavajohi, Naser | Li, Baohua
Nature Reviews Materials, volume 8, issue 9, pages 623-634 (2023).
Du, Hao | Kang, Yuqiong | Li, Chenglei | Zhao, Yun | Tian, Yao | Lu, Jian | Chen, Zhaoyang | Gao, Ning | Li, Zhike | Wozny, John | ... | Li, Baohua
Carbon Neutralization, volume 2, issue 4, pages 416-424 (2023).
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 22, pages 27369-27379 (2023).
Lu, Jian | Zhao, Yun | Kang, Yuqiong | Li, Chenglei | Liu, Yawen | Wang, Liguang | Du, Hao | Fan, Meicen | Zhou, Yunan | Wozny, John | ... | Li, Baohua
Carbon Energy, volume 5, issue 6 (2023).
Lu, Jian | Zhao, Yun | Kang, Yuqiong | Li, Chenglei | Liu, Yawen | Wang, Liguang | Du, Hao | Fan, Meicen | Zhou, Yunan | Wozny, John | ... | Li, Baohua
Carbon Energy, volume 5, issue 6 (2023).
Gang, Yang | Pellessier, John | Du, Zichen | Fang, Siyuan | Fang, Lingzhe | Pan, Fuping | Suarez, Manuel | Hambleton, Kirk | Chen, Fan | Zhou, Hong-Cai | ... | Li, Ying
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, volume 11, issue 18, pages 7231-7243 (2023).
Zhu, Liye | Zhong, Hong | Du, Dan | Li, Tao | Nguyen, Hoai | Beckman, Scott P. | Xu, Wentao | Li, Jin-Cheng | Cheng, Nan | Lin, Yuehe
Nano Research, volume 16, issue 4, pages 5216-5225 (2023).