Jingwei Hou

ScholarGPS® ID: 32633307590149

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Ao, De | Yang, Zibo | Chen, Aibing | Sun, Yuxiu | Ye, Mao | Tian, Lei | Cen, Xixi | Xie, Zixi | Du, Juan | Qiao, Zhihua | ... | Zhong, Chongli
Angewandte Chemie, volume 136, issue 21 (2024).
Ao, De | Yang, Zibo | Chen, Aibing | Sun, Yuxiu | Ye, Mao | Tian, Lei | Cen, Xixi | Xie, Zixi | Du, Juan | Qiao, Zhihua | ... | Zhong, Chongli
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 21 (2024).
Yu, Shuwen | Li, Conger | Zhao, Shuke | Chai, Milton | Hou, Jingwei | Lin, Rijia
Nanoscale, volume 16, issue 16, pages 7716-7733 (2024).
Miller, Kaleb L. | Lin, Rijia | Hou, Jingwei | Kepert, Cameron J. | D’Alessandro, Deanna M. | Solomon, Marcello B.
Materials Advances, volume 5, issue 5, pages 1868-1874 (2024).
Ghasemi, Mehri | Li, Xuemei | Tang, Cheng | Li, Qi | Lu, Junlin | Du, Aijun | Lee, Jaeho | Appadoo, Dominique | Tizei, Luiz H. G. | Pham, Sang T. | ... | Wen, Xiaoming
Small, volume 19, issue 50 (2023).
Wang, Wupeng | Chai, Milton | Lin, Rijia | Yuan, Fangfang | Wang, Lianzhou | Chen, Vicki | Hou, Jingwei
Energy Advances, volume 2, issue 10, pages 1591-1603 (2023).
Chai, Milton | Chen, Ruiqi | Xu, Kaijie | Chen, Yuelei | Ma, Shengchun | Lin, Rijia | Chen, Vicki | Hou, Jingwei
Journal of Materials Chemistry A, volume 11, issue 38, pages 20302-20314 (2023).
Kumar Dey, Thuhin | Hou, Jingwei | Sillanpää, Mika | Kumar Pramanik, Biplob
Chemical Engineering Journal, volume 474 (2023).
Huang, Wengang | Chai, Milton | Lin, Rijia | Chen, Vicki | Hou, Jingwei
Industrial & Engineering Chemistry Research, volume 62, issue 36, pages 14130-14143 (2023).
Huang, Wengang | Zulkifli, Muhammad Yazid Bin | Chai, Milton | Lin, Rijia | Wang, Jingjing | Chen, Yuelei | Chen, Vicki | Hou, Jingwei
Exploration, volume 3, issue 4 (2023).
Chemical Society Reviews, volume 52, issue 13, pages 4149-4172 (2023).
Steele, Julian A. | Solano, Eduardo | Hardy, David | Dayton, Damara | Ladd, Dylan | White, Keith | Chen, Peng | Hou, Jingwei | Huang, Haowei | Saha, Rafikul Ali | ... | Toney, Michael F.
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 27 (2023).
Molecular Systems Design & Engineering, volume 8, issue 5, pages 560-579 (2023).