Guoyin Wang

ScholarGPS™ ID: 32231420730240

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Xie, Jiang | Jiang, Lian | Xia, Shuyin | Xiang, Xuexin | Wang, Guoyin
Information Fusion, volume 106 (2024).
Li, Min | Zhou, Hao | Liu, Qun | Gong, Xu | Wang, Guoyin
Expert Systems with Applications, volume 241 (2024).
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, volume 8, issue 2, pages 2022-2036 (2024).
Deng, Wei | Yang, Huan | Ma, Lina | Li, Wangyue | Wang, Guoyin
IOS Press (2024)
Zhang, Youmin | Cheung, William K. | Liu, Qun | Wang, Guoyin | Yang, Lili | Liu, Li
Information Processing & Management, volume 61, issue 2, pages 103571- (2024).
International Journal of Machine Learning and Cybernetics, volume 15, issue 2, pages 283-302 (2024).
Wu, Chengying | Zhang, Qinghua | Yin, Longjun | Xie, Qin | Luo, Nanfang | Wang, Guoyin
IEEE Transactions on Fuzzy Systems, volume 32, issue 1, pages 12-26 (2024).
Liu, Li | Chen, Penggang | Li, Xin | Cheung, William K. | Zhang, Youmin | Liu, Qun | Wang, Guoyin
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, volume 36, issue 1, pages 445-458 (2024).
Fan, Wentao | Zhang, Chao | Li, Huaxiong | Jia, Xiuyi | Wang, Guoyin
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (2024).
Wang, Chunjie | Dai, Dawei | Xia, Shuyin | Liu, Yingge | Wang, Guoyin
IEEE Transactions on Artificial Intelligence, volume 5, issue 1, pages 70-79 (2024).