Yuanzhi Zhu

ScholarGPS® ID: 31835992503911

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
53
Predicted Citations
2,445
Predicted h-index
28
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Wang, Guojing | Guo, Xiaomeng | Chen, Hongyu | Zhu, Yuanzhi | Min, Yong
Applied Surface Science, volume 640 (2023).
Zhao, Na | Zou, Yuhao | Chen, Xinzhi | Weng, Hairui | Wang, Chenyao | Zhu, Yuanzhi | Mei, Yi
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, volume 666 (2023).
Zhao, Pengwei | Peng, Cheng | Zhang, Qicheng | Fan, Xiaobin | Chen, Hongyu | Zhu, Yuanzhi | Min, Yong
Chemical Engineering Journal, volume 461 (2023).