Qiongzheng Hu

ScholarGPS® ID: 28026194470003

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
113
Predicted Citations
2,692
Predicted h-index
28
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Si, Yunpei | Wang, Xiawen | Su, Xinglei | Weng, Zhi | Hu, Qiongzheng | Li, Qian | Fan, Chunhai | Zhang, David Yu | Wang, Yunshan | Luo, Shihua | Song, Ping
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 19 (2024).
Si, Yunpei | Wang, Xiawen | Su, Xinglei | Weng, Zhi | Hu, Qiongzheng | Li, Qian | Fan, Chunhai | Zhang, David Yu | Wang, Yunshan | Luo, Shihua | Song, Ping
Angewandte Chemie, volume 136, issue 19 (2024).
Xu, Hai | Kim, Dahee | Zhao, Yuan‐Yuan | Kim, Chowon | Song, Guosheng | Hu, Qiongzheng | Kang, Heemin | Yoon, Juyoung
Advanced Materials (2024).
Xiao, Yuxin | Wang, Xiaowei | Yin, Yutong | Yin, Fangchao | Li, Jinchao | Hou, Zhiyuan | Khan, Mashooq | Zhao, Rusong | Wu, Wenli | Hu, Qiongzheng
Chinese Chemical Letters (2024).
Liang, Weiqiang | Yan, Weining | Wang, Xiao | Yan, Xinfeng | Hu, Qiongzheng | Zhang, Wenqiang | Meng, Hongzheng | Yin, Luxu | He, Qing | Ma, Chunxia
Biosensors and Bioelectronics, volume 246 (2024).
Khan, Mashooq | Zhao, Binglu | Zhang, Meng | Shah, Syed Niaz Ali | Guo, Yongxian | Hu, Qiongzheng
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, volume 683 (2024).
Zhao, Binglu | Khan, Mashooq | Liu, Yulin | Tai, Wenjun | Mu, Chongyang | Wu, Wenli | Zhao, Mei | Ma, Yaohong | Yu, Li | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng
Chinese Chemical Letters, volume 35, issue 1, pages 108462- (2024).
Bi, Yanhui | Khan, Mashooq | Liu, Jinpeng | Ping, Jiantao | Zhu, Jiankang | Wang, Yunshan | Ma, Yaohong | Yu, Li | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng | Zhang, Guangyong
ACS Sensors, volume 8, issue 11, pages 4071-4078 (2023).
Khan, Mashooq | Bi, Yanhui | Zhang, Guangyong | Yin, Fangchao | Xie, Yaoshuang | Lin, Ling | Hu, Qiongzheng
TrAC Trends in Analytical Chemistry, volume 167 (2023).
Song, Haoyang | Khan, Mashooq | Yu, Li | Wang, Yunshan | Lin, Jin-Ming | Hu, Qiongzheng
Analytical Chemistry, volume 95, issue 35, pages 13385-13390 (2023).
Tai, Wenjun | Yin, Fangchao | Bi, Yanhui | Lin, Jin-Ming | Zhang, Qiang | Wei, Yong | Hu, Qiongzheng | Yu, Li
Sensors and Actuators B: Chemical, volume 384 (2023).