Linzhou Zhuang

ScholarGPS® ID: 27891408270224

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
78
Predicted Citations
6,886
Predicted h-index
41
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Guan, Zeyu | Weng, Yuxiao | Li, Jiankun | Li, Shiyi | Wang, Keyu | Lei, Linfeng | Wang, Yixing | Zhuang, Linzhou | Xu, Zhi
New Journal of Chemistry, volume 48, issue 6, pages 2505-2514 (2024).
Guan, Zeyu | Li, Jiankun | Li, Shiyi | Wang, Keyu | Lei, Linfeng | Wang, Yixing | Zhuang, Linzhou | Xu, Zhi
Materials Chemistry Frontiers, volume 8, issue 3, pages 824-835 (2024).
Wang, Keyu | Liang, Chen | Li, Shiyi | Li, Jiayu | Yi, Zhiyuan | Xu, Fang | Wang, Yixing | Lei, Linfeng | Zhu, Minghui | Li, Siyao | ... | Xu, Zhi
Science China Materials, volume 66, issue 7, pages 2662-2671 (2023).
Xie, Qiushi | Li, Jiankun | Wang, Keyu | Li, Shiyi | Xu, Weiyi | Wang, Yixing | Lei, Linfeng | Li, Siyao | Zhuang, Linzhou | Xu, Zhi
Materials Chemistry Frontiers, volume 7, issue 8, pages 1607-1616 (2023).
Zhuang, Linzhou | Li, Jiankun | Wang, Keyu | Li, Zhiheng | Zhu, Minghui | Xu, Zhi
Advanced Functional Materials, volume 32, issue 25 (2022).
Journal of the American Chemical Society, volume 144, issue 5, pages 2171-2178 (2022).