Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

Search by DOI or patent number or ISBN
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Wang, Liqiang | Chen, Xue | Zhang, Yibo | Li, Mengying | Li, Pengfei | Jiang, Linhui | Xia, Yan | Li, Zhen | Li, Jiali | Wang, Lu | ... | Yu, Shaocai
One Earth, volume 4, issue 7, pages 1037-1048 (2021).
Quan, Jiannong | Liu, Yangang | Jia, Xingcan | Liu, Lin | Dou, Youjun | Xin, Jinyuan | Seinfeld, John H
Environmental Research Letters, volume 16, issue 4, pages 044048- (2021).