Duonan Yu

ScholarGPS® ID: 22184674907475

Affiliation History

Field
Medicine
Discipline
Pediatrics
Top Specialties
Lymphoma | MicroRNA | Cancer | Neoplasm
Metrics Summary
Publication Count
33
Predicted Citations
5,178
Predicted h-index
22
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Yang, Lei | Chen, Yong | He, Sheng | Yu, Duonan
Archives of Biochemistry and Biophysics, volume 754 (2024).
Zhang, Yanqing | Zhang, Xin | Zhang, Yi | Xu, Han | Wei, Zichen | Wang, Xin | Li, Yan | Guo, Junrong | Wu, Fan | Fang, Xiao | ... | Yu, Duonan
Annals of Hematology, volume 102, issue 12, pages 3499-3513 (2023).
Ling, Ling | Wang, Fangfang | Li, Yaoyao | He, Sheng | Wu, Fan | Yang, Lei | Xu, Lei | Wang, Ting | Zhou, Shuting | Yang, Fan | ... | Yu, Duonan
Blood Advances (2023).
Yang, Lei | He, Sheng | Ling, Ling | Wang, Fangfang | Xu, Lei | Fang, Lei | Wu, Fan | Zhou, Shuting | Yang, Fan | Wei, Hongwei | Yu, Duonan
Genes, volume 14, issue 5, pages 1011- (2023).
Wu, Fan | Yuan, Xiaoling | Liu, Weili | Meng, Lijun | Li, Xiuru | Gao, Xiang | Zhou, Shuting | Fang, Lei | Yu, Duonan
Annals of Translational Medicine, volume 10, issue 10, pages 538-538 (2022).
Yu, Lingling | Zhao, Yingmin | Gu, Xin | Wang, Jijun | Pang, Lei | Zhang, Yanqing | Li, Yaoyao | Jia, Xiaoqin | Wang, Xin | Gu, Jian | Yu, Duonan
Experimental Cell Research, volume 344, issue 2, pages 210-218 (2016).
[γ-Globin Inductive Therapy of β-thalassemia and Its Relationship with MicroRNA]. (journal article)
Li, Yao-Yao | Gu, Jian | Yu, Duo-Nan
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi, volume 24, issue 2 (2016).
miR-451 protects against erythroid oxidant stress by repressing 14-3-3zeta. (journal article)
Genes & development, volume 24, issue 15 (2010).