Jiaju Fu

ScholarGPS® ID: 17314159683883

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
47
Predicted Citations
3,087
Predicted h-index
26
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Chen, Fanrong | Yao, Ze-Cheng | Lyu, Zhen-Hua | Fu, Jiaju | Zhang, Xiaoling | Hu, Jin-Song
eScience, volume 4, issue 2, pages 100172- (2024).
Chen, Fanrong | Lu, Xiaoying | Ding, Liang | Lyu, Zhen‐Hua | Zhang, Xiaoling | Fu, Jiaju | Hu, Jin‐Song
Small Methods, volume 8, issue 1 (2024).
Tang, Tang | Liu, XiaoZhi | Luo, Xuan | Xue, Zhuangzhuang | Pan, Hai-Rui | Fu, Jiaju | Yao, Ze-Cheng | Jiang, Zhe | Lyu, Zhen-Hua | Zheng, Lirong | ... | Hu, Jin-Song
Journal of the American Chemical Society, volume 145, issue 25, pages 13805-13815 (2023).
Dong, Zihao | Nan, Yang | Tang, Tang | Liu, Xiao-Zhi | Fu, Jiaju | Pan, Hai-Rui | Jiang, Zhe | Ding, Liang | Cheng, Xing | Zheng, Li-Rong | ... | Hu, Jin-Song
ACS Catalysis, volume 13, issue 12, pages 7822-7830 (2023).
Yang, Yan | Fu, Jiaju | Ouyang, Yixin | Tang, Tang | Zhang, Yun | Zheng, Li-Rong | Zhang, Qing-Hua | Liu, Xiao-Zhi | Wang, Jinlan | Hu, Jin-Song
National Science Review, volume 10, issue 4 (2023).
Fu, Jiaju | Li, Pan | Lin, Yuan | Du, Huitong | Liu, Hongzhi | Zhu, Wenlei | Ren, Hongqiang
Eco-Environment & Health, volume 1, issue 4, pages 259-279 (2022).
Yang, Yan | Tang, Tang | Lyu, Zhen-Hua | Zheng, Li-Rong | Zhang, Qing-Hua | Fu, Jiaju | Hu, Jin-Song
Chemical Science, volume 13, issue 44, pages 13172-13177 (2022).
Liu, Li-Xia | Li, Xiang | Cai, Yanming | Du, Huitong | Liu, Fuqiang | Zhang, Jian-Rong | Fu, Jiaju | Zhu, Wenlei
Nanoscale, volume 14, issue 37, pages 13679-13688 (2022).
Zhao, Lu | Wang, Shu-Qi | Liang, Shaojie | An, Qi | Fu, Jiaju | Hu, Jin-Song
Coordination Chemistry Reviews, volume 466 (2022).