Zhiheng Li

ScholarGPS® ID: 15548701086081

Affiliation History

Top Specialties
Energy | Metal-organic Compound
Metrics Summary
Publication Count
19
Predicted Citations
549
Predicted h-index
13
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Feng, Xiaoning | Li, Zhiheng | Yang, Xiujie | Lou, Bin | Wen, Fushan | Shi, Nan | Zhu, Wei | Guo, Shuhai | Gu, Meixia | Liu, Dong
Journal of Environmental Chemical Engineering, volume 11, issue 2, pages 109584- (2023).
Ouyang, Yuqing | Song, Linhua | Zhao, Xiaodong | Li, Zhiheng | Liu, Shuai | Yan, Zifeng
Separation and Purification Technology, volume 306 (2023).
Wang, Xiangyu | Li, Zhiheng | Wang, Xuhao | Wu, Chongchong | Gates, Ian D. | Guo, Shuhai | Wu, Bo | Zhu, Wei | Gu, Meixia | Gao, Mingwei | ... | Dai, Caili
Journal of Molecular Liquids, volume 366 (2022).
Chou, Weichao | Liu, Dong | Li, Weizhen | Chou, Xin | Liu, Hua | Wu, Chongchong | Wu, Peng | Men, Zhuowu | Li, Zhiheng
Applied Catalysis B: Environmental, volume 316 (2022).