Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Wu, Sarah J. | Wu, Jingjing | Kaser, Samuel J. | Roh, Heejung | Shiferaw, Ruth D. | Yuk, Hyunwoo | Zhao, Xuanhe
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Singh, Manisha | Teodorescu, Debbie L. | Rowlett, Meagan | Wang, Sophie X. | Balcells, Mercedes | Park, Clara | Bernardo, Bruno | McGarel, Sian | Reeves, Charlotte | Mehra, Mandeep R. | ... | Roche, Ellen T.
Advanced Materials, volume 36, issue 3 (2024).
Singh, Manisha | Teodorescu, Debbie L. | Rowlett, Meagan | Wang, Sophie X. | Balcells, Mercedes | Park, Clara | Bernardo, Bruno | McGarel, Sian | Reeves, Charlotte | Mehra, Mandeep R. | ... | Roche, Ellen T.
Advanced Materials, volume 36, issue 3 (2024).
Wu, Sarah J. | Zhao, Xuanhe
Chemical Reviews, volume 123, issue 24, pages 14084-14118 (2023).
Hartquist, Chase M. | Lin, Shaoting | Zhang, James H. | Wang, Shu | Rubinstein, Michael | Zhao, Xuanhe
Science Advances, volume 9, issue 50 (2023).
Liu, Xinyue | Rao, Siyuan | Chen, Weixuan | Felix, Kayla | Ni, Jiahua | Sahasrabudhe, Atharva | Lin, Shaoting | Wang, Qianbin | Liu, Yuanyuan | He, Zhigang | ... | Zhao, Xuanhe
Nature Methods, volume 20, issue 11, pages 1802-1809 (2023).
The Journal of the Acoustical Society of America, volume 154, issue 4_supplement, pages A279-A279 (2023).
Lee, Youngbin | Koehler, Florian | Dillon, Tom | Loke, Gabriel | Kim, Yoonho | Marion, Juliette | Antonini, Marc‐Joseph | Garwood, Indie C. | Sahasrabudhe, Atharva | Nagao, Keisuke | ... | Anikeeva, Polina
Advanced Materials, volume 35, issue 38 (2023).
Wu, Sarah J. | Zhao, Xuanhe
Science, volume 381, issue 6658, pages 608-609 (2023).
Zhou, Tao | Yuk, Hyunwoo | Hu, Faqi | Wu, Jingjing | Tian, Fajuan | Roh, Heejung | Shen, Zequn | Gu, Guoying | Xu, Jingkun | Lu, Baoyang | Zhao, Xuanhe
Nature Materials, volume 22, issue 7, pages 895-902 (2023).
Wang, Di | Maharjan, Sushila | Kuang, Xiao | Wang, Zixuan | Mille, Luis S. | Tao, Ming | Yu, Peng | Cao, Xia | Lian, Liming | Lv, Li | ... | Zhang, Yu Shrike
Science Advances, volume 8, issue 43 (2022).
Nature Reviews Materials, volume 7, issue 12, pages 935-952 (2022).
Lin, Shaoting | Londono, Camilo Duque | Zheng, Dongchang | Zhao, Xuanhe
Soft Matter, volume 18, issue 31, pages 5742-5749 (2022).
Wang, Chonghe | Chen, Xiaoyu | Wang, Liu | Makihata, Mitsutoshi | Liu, Hsiao-Chuan | Zhou, Tao | Zhao, Xuanhe
Science, volume 377, issue 6605, pages 517-523 (2022).